Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2021

Västsvenska EntomologKlubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2021-2022 215 medlemmar, varav 188 fullbetalande och 27 familjemedlemmar. EntomologKlubben fick under året 9 nya medlemmar och 32 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 23 personer. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.)

VEKs programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2021 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektsmotiv. Nummer ett hade 2021 en speciell utformning – med vinjetter från tidigare utkomna nummer - eftersom den inleder AROMIAs 50:e årgång – se notis av Göran Andersson på sid två i samma nummer. På framsidorna av nummer 2 och 3 finns fotografier tagna av Göran Andersson och Chester Svensson. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

På grund av den fortsatta Corona-krisen under 2021 såg föreningens program helt annorlunda ut än under tidigare år. Under de exceptionella omständigheterna så kunde årsmötet endast genomföras digitalt, först den 23 september. VEK hade inget eget föredragsprogram under året, utan endast det traditionsenliga mötet i december – ”Bilder och Fynd”, i år omfattande både 2020 och 2021 – 9 personer deltog. Inte heller anordnade föreningen några egna exkursioner utan tipsade om andras program. Några aktiviteter var samarrangemang med VEKs styrelseledamot Johan Ennerfelt som exkursionsledare.

VEKs styrelse sammanträdde fyra gånger under året. Styrelsen bestod 2021 av följande ledamöter: Peter Nielsen (ordförande), Oskar Gran (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Johan Ennerfelt (övrig ledamot) och Johan Berg (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson, han kvarstår som redaktör för medlemsbladet AROMIA. I redaktionsarbetet deltar även Torkel och Elisabeth Hagström. Göran Andersson ansvarar också för VEKs hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. Till VEKs revisorer 2021 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorssuppleant omvaldes Bertil Andrén. Till valberedning 2021 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson.

VEK har under 2021 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Peter Nielsen är ledamot i SEFs styrelse. På grund av Corona-situationen blev SEFs årsstämma 2021 digital. Den hölls den 12 juni, och från VEK medverkade Peter Nielsen, Johan Ennerfelt, Ted von Proschwitz och Göran Andersson.

Årsavgiften i VEK var 2021 höjd till 150 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2021 oförändrat 350 kr, för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän 200 kr (båda för det rabatterade priset 500 kr). VEKs utgifter under 2021 var 30 241 kr; intäkterna 11 102 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 169 089 kr. Försäljningen av entomologiskt material och böcker av egen import till självkostnadspris sköts av Charlotte Jonsson och Peter Nielsen på GNM. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i februari 2021
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2022
 
     

Senast uppdaterad: 2022-03-13