Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2020

Västsvenska EntomologKlubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2020-2021 238 medlemmar, varav 203 fullbetalande och 35 familjemedlemmar. EntomologKlubben fick under året 13 nya medlemmar och 40 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 27 personer. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.).

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2020 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektsmotiv. Framsidorna hade 2020 fotografier tagna av Leif Johansson, Sindre Ligaard och Oskar Gran. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

På grund av Corona-krisen under 2020 såg föreningens program helt annorlunda ut än under tidigare år.
Av de planerade fysiska sammankomsterna kunde endast årsmötet torsdag 27 februari genomföras. Efter stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Oskar Gran om sin nyligen försvarade licentiatavhandling om vedlevande skalbaggar inom svenskt skogsbruk. Totalt deltog 16 personer.
Istället för sommar- och höstprogram gav styrelseledamöterna tips på exkursionsmål och småkrypslitteratur i AROMIA nr 2 respektive 3.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2020 av följande ledamöter: Peter Nielsen (ordförande), Oskar Gran (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), och Johan Ennerfelt (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson, han kvarstår som redaktör för medlemsbladet AROMIA. I redaktionsarbetet deltar även Torkel och Elisabeth Hagström. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. Till VEK:s revisorer 2020 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorsuppleant omvaldes Bertil Andrén. Till valberedning 2020 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson.

VEK har under 2020 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Peter Nielsen är ledamot i SEFs styrelse. Hans Ryberg är revisorssuppleant i SEF. På grund av Corona-situationen blev SEFs årsstämma 2020 digital. Den hölls den 13 juni, och från VEK medverkade Peter Nielsen, Johan Ennerfelt och Göran Andersson.

Årsavgiften i VEK var 2020 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2020 oförändrat 350 kr, för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän 200 kr (båda för det rabatterade priset 500 kr). VEK:s utgifter under 2020 var 25 092 kr; intäkterna 23 513 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 150 605 kr. Försäljningen av entomologiskt material och böcker av egen import till självkostnadspris sköts av Charlotte Jonsson och Peter Nielsen (på museet) samt Petter Bohman (externt). Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i februari 2021
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2021
 
     

Senast uppdaterad: 2020-02-13