Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2019

Västsvenska EntomologKlubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2019-2020 265 medlemmar, varav 223 fullbetalande och 42 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 28 nya medlemmar och 33 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 5 personer. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad, ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2019 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektsmotiv. Framsidorna hade 2019 fotografier tagna av Bertil Andrén, Sverker Hultengren och Göran Andersson. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Under 2019 hade föreningen sju sammankomster:
Torsdag 28 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Peter Nielsen, Ted von Proschwitz och Charlotte Jonsson om några projekt där museets småkrypsspecialister är inblandade.
Torsdag 28 mars: Höll Ruth Hobro ett föredrag om de svenska skinnbaggarna, med en presentation av samtliga familjer i gruppen.
Det planerade föredraget torsdag 24 april, av Olof Persson om naturvård och insekter i Nybro kommun fick tyvärr inställas eftersom föredragshållaren fick förhinder.
Lördag 29 juni: Höll två av Göteborgs Biologiska Förenings stipendiater Lisa Weyhenmeyer och Amanda Sunnerholm korta föredrag om mygglarver och mygginvasionen i Västsverige, respektive ejderpredation på blåmusselodling. [Arrangerat av Göteborgs Biologiska Förening].
Lördag 6 juli: Besöktes Naturhistoriska museet av Lars Pettersson från Svensk Dagfjärilsövervakning. Han visade bilder av fjärilar i olika miljöer och berättade om resultaten från de första nio årens dagfjärilsövervakning.
Torsdag 31 oktober: Berättade Göran Andersson om mångfotingarna mångfacetterade liv och leverne.
Torsdag 12 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med förevisning av bilder och insamlade djur.
Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Eftersom museets café nu ligger ute på entreprenad, har vi inte samma möjlighet att hålla eftersits i egen regi längre. Möjligheten till gemensam fika i caféet efter föredragen finns dock. Totalt antal deltagare var 86 och genomsnittet 14 personer.

Exkursionsverksamhet 2019:
Söndag 30 juni: Genomfördes en botanisk/entomologisk exkursion runt Torslandaviken under ledning av Johan Ennerfelt. [Arragerat av Botaniska Föreningen i Göteborg].
Fredag 16 augusti: Gjordes en exkursion i Slottsskogen och Botaniska trädgården med tema fladdermöss och deras bytesdjur – nattfjärilar. [Arragerat av Naturhistoriska museet och Botaniska trädgården].
Söndag 1 september: Genomfördes, under ledning av Johan Ennerfelt, en exkursion med temat Insekter på växter i Slottsskogen, där man tittade på minor, galler och gnagspår. [Arragerat av Botaniska Föreningen i Göteborg].
Tisdag 15 november: Genomfördes en exkursion på temat Exotiska småkryp i Göteborgs Botaniska Trädgårds växthus under ledning av Freddy Persson.
Totalt deltog i exkursionerna 60 personer, genomsnittet var 15.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2019 av följande ledamöter: Peter Nielsen (ordförande), Oskar Gran (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), och Johan Ennerfelt (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson. Han kvarstår som redaktör för medlemsbladet AROMIA. I redaktionsarbetet deltar Torkel och Elisabeth Hagström. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. Till VEK:s revisorer 2019 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorsuppleant omvaldes Bertil Andrén. Till valberedning 2019 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson.

VEK har under 2019 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Peter Nielsen är ledamot i SEFs styrelse. Hans Ryberg är revisorssuppleant i SEF. Representanter för VEK vid SEF:s årsstämma i Nyköping i Södermanland var Peter Nielsen och Göran Andersson. Entomologmötet finns skildrat i en artikel av Göran Andersson & Peter Nielsen i AROMIA nr 3 2019.

Årsavgiften i VEK var 2019 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2019 oförändrat 350 kr, för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän 200 kr (båda för det rabatterade priset 500 kr). VEK:s utgifter under 2019 var 45 019 kr; intäkterna 27 327 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 160 691 kr. Försäljningen av entomologiskt material och böcker av egen import till självkostnadspris sköts av Charlotte Jonsson och Peter Nielsen (på museet) samt Petter Bohman (externt). Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2020
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2020
 
     

Senast uppdaterad: 2020-02-13