Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2017

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). Vid årsskiftet 2017-2018 hade VEK 277 medlemmar, varav 52 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 19 nya medlemmar och 27 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 8 personer. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet 2017 är andelen fullbetalande 225 – nästan det samma som 2015.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2017 som vanligt med tre nummer, totalt 56 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektsmotiv. Framsidorna hade 2017 fotografier tagna av Peter Nielsen, Arnold Andreasson och Chester Svensson. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Under 2017 hade föreningen sju sammankomster:
Tisdag 21 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Niklas Franc om en skalbaggsresa till Finska Karelen.
Måndag 20 mars: Höll Ellen Gellerbrand och Emma Aspholmer, kostvetare och grundare av Hakuna Mat, ett föredrag om insekter som mat.
Söndag 23 och torsdag 27 april: Även 2017 anordnade VEK, liksom föregående år, en kurs i insamling och artbestämning av skalbaggar under ledning av Oskar Gran. En artikel av honom om kursen finns i AROMIA Nr 2 2017.
Torsdag 19 oktober: Genomfördes ett program med temat bin och deras bon. Dels hölls en insektsverkstad där biholkar/bibatterier byggdes, dels gav Åke Karlsson en kortare föreläsning om bin i våra trädgårdar.
Tisdag 14 november: Besöktes VEK av Håkan Ljungberg från ArtDatabanken. Han höll föredrag om bladbockar och ArtDatabankens nya digitala bestämningsnycklar.
Tisdag 12 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med förevisning av bilder och insamlade djur.
Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). Totalt antal deltagare var 94 och genomsnittet 14 personer.

Exkursionsverksamhet 2017:
Lördag 3 juni: Genomfördes, som ett samarrangemang mellan VEK och Göteborgs Biologiska Förening, ett program med anslutning till projektet Svensk Dagfjärilsövervakning under ledning av Lars Pettersson, projektsamordnare från Lund. Exkursionen finns skildrad i en artikel av Leif Johansson i AROMIA Nr 3 2017.
Söndag 2 juli: Gjorde VEK, som ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Härryda, en exkursion till Yxsjöskogen söder om Landvettersjön. Exkursionsansvarig för VEK var Sascha Federsel.
Måndag 24 juli: Genomfördes, under ledning av Niklas Franc och Bertil Andrén, en exkursion till Strömstads Ekopark. Exkursionen skildras i en artikel i AROMIA Nr 3 2017 av Bertil Andrén.
Totalt deltog i exkursionerna 38 personer, genomsnittet var 13.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2017 av följande ledamöter: Niklas Franc (ordförande), Oskar Gran (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Peter Nielsen (klubbmästare), Leif Johansson (övrig ledamot) och Sascha Federsel (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Göran Andersson kvarstår som redaktör för medlemsbladet AROMIA. I redaktionsarbetet deltar Torkel och Elisabeth Hagström. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. Till VEK:s revisorer 2017 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorsuppleant omvaldes Bertil Andrén. Till valberedning 2017 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson.

VEK har under 2017 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Peter Nielsen är ledamot i SEFs styrelse. Chester Svensson är revisor och Hans Ryberg revisorssuppleant i SEF. Officiella representanter för VEK vid SEF:s årsstämma i Bunge på Gotland var Niklas Franc och Leif Johansson. Entomologmötet finns skildrat i en artikel av Oskar Gran, Niklas Franc, Leif Johansson och Sverker Hultengren i AROMIA nr 3 2017.

Årsavgiften i VEK var 2017 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2016 oförändrat 350 kr, för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän 200 kr (båda för det rabatterade priset 500 kr). VEK:s utgifter under 2017 var 30.853 kr; intäkterna 31.542 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 267.279 kr. Försäljningen av entomologiskt material och böcker av egen import till självkostnadspris sköts av Charlotte Jonsson och Peter Nielsen (på museet) samt Petter Bohman (externt). Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2018
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2018
 
     

Senast uppdaterad: 2018-02-07