Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2016

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2016-2017 285 medlemmar, varav 53 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 26 nya medlemmar och 26 personer lämnade föreningen, vilket innebär att medlemsantalet är precis detsamma som vid årsskiftet 2015-2016. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet är andelen fullbetalande 2016 232, det högsta sedan 1994! VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2016 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektmotiv. Framsidorna hade 2016 fotografier tagna av Torkel Hagström och Oskar Gran samt en reproduktion ur Maria Sibylla Meirans bok Der Raupen Wunderbare Verwandlung und Sonderbare Blumen-Nahrung från 1697. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Under 2016 hade föreningen sju sammankomster:
Tisdag 23 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Ted von Proschwitz om Söderåsens Nationalpark i nordvästra Skåne och särskilt områdets molluskfauna (snäckor och sniglar).
Torsdag 17 mars: Höll professor Dan-E. Nilsson från Lund ett föredrag om ögat och synsinnet i olika delar av djurriket. Det var ett samarrangemang mellan VEK och Göteborgs Biologiska Förening.
Lördagarna 16 och 23 april: Höll Oskar Gran en grundkurs i insamling och artbestämning av skalbaggar. Målet var att alla skulle lära sig känna igen de vanligaste skalbaggsfamiljerna, men det fanns även möjlighet att gå djupare. En artikel av Oskar Gran om kursen finns i AROMIA Nr 2 2016.
Torsdag 13 oktober: Genomfördes ett program kring Artbestämning i teori och praktik av Niklas Franc och Oskar Gran. Med inriktning på bruk av bestämningsnycklar och samlingars etik och praktik.
Torsdag 17 november: Genomfördes ytterligare ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening. Denna gång handlade det om föredrag av författaren och entomologen Fredrik Sjöberg om Insekter och insektsamlare på Runmarö. Han bjöd även på högläsning ur sina böcker.
Tisdag 6 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med förevisning av bilder och insamlade djur. Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med eftersits (te och smörgås under opretentiösa former). Totalt antal deltagare var 227 och genomsnittet 32 personer.

Exkursionsverksamhet 2016:
Lördag 30 maj: Genomfördes, som ett samarrangemang mellan VEK och Naturskyddsföreningen i Mark, en exkursion till ädellövskogen i Letebo naturreservat, väster om Horred i sydvästra Västergötland. Exkursionsansvarig för VEK var Charlotte Jonsson.
Lördag 16 juli: Gjorde VEK en humleexkursion till slåtterängen vid Skändlaberget på Hisingen under guidning av Jonas Mattsson och Lisa Federsel.
Tisdag 2 augusti: Genomfördes en kvällsutflykt till Klippans naturskog mellan Hindås och Rävlanda under ledning av Aimon Niklasson och Enar Sahlin. Totalt deltog i exkursionerna 69 personer, genomsnittet var 23.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2016 av följande ledamöter: Niklas Franc (ordförande), Oskar Gran (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Peter Nielsen (klubbmästare) och Leif Johansson (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda ingår i redaktionen för medlemsbladet AROMIA. I redaktionsarbetet deltar även Elisabeth Hagström. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. Till VEK:s revisorer 2016 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorsuppleant omvaldes Bertil Andrén. Till valberedning 2016 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson.

VEK har under 2016 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Han har även suttit i SEFs valberedning, men har avsagt sig omval. Under året invaldes Peter Nielsen som ledamot i SEFs styrelse. Chester Svensson är revisor och Hans Ryberg revisorssuppleant i SEF. Beklagligtvis hade VEK ingen officiell representant vid SEF:s årsstämma i Norrskog i Östergötland i juli 2016.

Årsavgiften i VEK var 2016 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalade oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2016 oförändrat 350 kr, för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän 200 kr (båda för det rabatterade priset 500 kr). VEK:s utgifter under 2016 var 40 671 kr; intäkterna 86 336 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 170 038 kr. Försäljningen av entomologiskt material och böcker av egen import till självkostnadspris sköts av Charlotte Jonsson och Peter Nielsen (på museet) samt Petter Bohman (externt). Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2017
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2017
 
     

Senast uppdaterad: 2017-02-06