Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2015

Västsvenska EntomologKlubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2015-2016 285 medlemmar, varav 59 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 44 nya medlemmar och 15 personer lämnade föreningen, vilket innebär en ökning med 29 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet är andelen fullbetalande 2015 226, det högsta sedan 1998! VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad AROMIA – en doft från insektvärlden, utkom under 2015 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektmotiv. Framsidorna hade 2015 fotografier tagna av Leif Johansson, Bertil Andrén och David Andersson. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Under 2015 hade föreningen sex sammankomster:
Tisdag 24 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar gjorde Charlotte Jonsson och Peter Nielsen en visning av den nya, nästan färdiga evertebratutställningen på museet.
Söndag 22 mars: Genomfördes en heldagskurs om preparering av skalbaggar och fjärilar. Både teoretiska och praktiska moment ingick. Kursledare var Niklas Franc och Jan Jonasson.
Torsdag 23 april: Det planerade föredraget av Dan-E. Nilsson, om ögat och synsinnet i olika delar av djurriket, fick inställas. Som ersättning höll Torkel Hagström föredraget: Människan och hennes snyltgäster – ett svep genom historien och djurriket. Föredraget var ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening.
Måndag 12 oktober: Besöktes VEK av Mattias Larsson och Mikael Molander som berättade om sin forskning på långhorningar och feromoner.
Torsdag 12 november: Höll Kajsa Mellbrand ett föredrag under titeln: Spindlar – djur vi älskar att hata?
Tisdag 8 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med förevisning av bilder och insamlade djur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former).
Totalt antal deltagare var 137 och genomsnittet 23 personer.

Exkursionsverksamhet 2015:
Lördag 30 maj: Den planerade exkursionen till norra sidan av sjön Lygnern fick inställas p g a regn.
Söndag 14 juli: Gjorde VEK en exkursion till den nordligaste ön i Göteborgs skärgård, d v s Rörö, känd bl a för vidsträckta klapperfält.
Söndag 23 augusti: Tillsammans med Ale och Alingsås naturskyddsföreningar genomförde VEK en gemensam exkursion till områden med naturskogskaraktär i Risveden NV om Göteborg. Exkursionsledare var Niklas Franc. Exkursionen finns skildrad i en artikel av Leif Johansson i AROMIA Nr 3 2015.

Totalt deltog i exkursionerna 24 personer, genomsnittet var 12.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2015 av följande ledamöter: Niklas Franc (ordförande), Oskar Gran (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Peter Nielsen (klubbmästare) och Leif Johansson (övrig ledamot).
Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda ingår i redaktionen för medlemsbladet AROMIA.
Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister.
VEK har under 2015 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Han har också varit ledamot av SEF:s valberedning.
Till VEK:s revisorer 2015 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorsuppleant omvaldes Bertil Andrén.
Till valberedning 2015 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson.
Officiell representant för VEK vid SEF:s årsstämma i Härlinge i Södermanland var Göran Andersson. Det Svenska Entomologmötet därstädes finns skildrat av honom i en artikel i AROMIA Nr 3 2015.

Årsavgiften i VEK var 2015 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2015 oförändrat 350 kr. VEK:s utgifter under 2015 var 18.390 kr; intäkterna 36.556 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 123 296 kr. Försäljningen av entomologisk materiel och böcker av egen import till självkostnadspris sköts av Charlotte Jonsson och Peter Nielsen (på museet) samt Petter Bohman (externt).

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2016
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2016
 
     

Senast uppdaterad: 2016-02-02