Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2014

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2014-2015 256 medlemmar, varav 54 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 27 nya medlemmar och 23 personer lämnade föreningen, vilket innebär en ökning med 4 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet är andelen fullbetalande 2014 202, nästan exakt samma som 2013 – (203). VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2014 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektmotiv. Framsidorna hade 2014 fotografier tagna av Leif Johansson och Oskar Gran. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Under 2014 hade föreningen sex sammankomster:
Tisdag 25 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Charlotte Jonson om och visade bilder från insamlingsresan i Bolivia hösten 2013.
Tisdag 11 mars: Berättade Tobias Ivarsson från Kronobergs insektsförening om pollinering och insekternas viktiga roll i denna process.
Tisdag 15 april: Höll Jan Uddén, biolog vid Bohusläns museum, ett föredrag om restaureringen av och återskapandet av insektrikedomen på skalbankarna i Uddevalla.
Tisdag 21 oktober: Besöktes VEK av Krister Larsson från Länsstyrelsen i Halland. Han berättade om insektlivet och skötselåtgärder i halländska och skånska sandmarker.
Torsdag 20 november: Berättade Jonas Sandström från ArtDatabanken om arbetet med den fjärde svenska rödlistan som ska vara klar 2015, och hur artlistan används i naturvårdsarbetet.
Tisdag 9 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med förevisning av bilder och insamlade djur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former).
Totalt antal deltagare var 121 och genomsnittet 20 personer.

Exkursionsverksamhet 2014:
Söndag 15 juni: Genomfördes en inventering av insekter (del i ett pågående LONA-projekt) i sjön Lygnerns nordbranter. Exkursionen var ett samarbete med Marks Naturskyddsförening, Sätila byalag, Sätila hembygdsförening, Marks kommun och Göteborgs Botaniska förening. Guider var Peter Nolbrant, Niklas Franc och Bertil Andrén. Exkursionen skildras i en artikel i AROMIA Nr 3 2014 av Peter Nolbrant.
Tisdag 1 juli: Gjorde VEK, för andra året i rad, en vandring i EkoParken, Hålekilsdalen i Strömstad i norra Bohuslän. Guider var Niklas Franc, Bertil Andrén och Peter Nielsen.
Lördag 9 augusti: Ägnades åt en gemensam insekt- och fågelskådningsdag på Vallda Sandö. Guider var Eva Åkesson (fåglar), Hans Ryberg (trollsländor) och Charlotte Jonsson (fjärilar).
Lördag 30 augusti: Genomförde VEK en exkursion till en nyanlagd våtmark nära de mångåriga VEK-medlemmarna Torkel och Elisabeth Hagströms torp i Rännelanda i västra Dalsland. Exkursionsdeltagarna bjöds på en god lunch av värdparet.

De tre sistnämnda exkursionerna finns skildrade i en artikel av Bertil Andrén i AROMIA Nr 3 2014. Totalt deltog i exkursionerna 63 personer - genomsnittet var 16.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2014 av följande ledamöter: Niklas Franc (ordförande), Petter Bohman (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Peter Nielsen (klubbmästare) och Leif Johansson (övrig ledamot).
Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda ingår i redaktionen för medlemsbladet AROMIA.
Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister.
VEK har under 2014 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Han har också varit ledamot av SEF:s valberedning.
Till VEK:s revisorer 2014 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorsuppleant omvaldes Bertil Andrén.
Till valberedning 2014 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson.
Officiella representanter för VEK vid SEF:s årsstämma i Mora i Dalarna var Charlotte Jonsson och Peter Nielsen. Det Svenska Entomologmötet därstädes finns skildrat av dem i en artikel i AROMIA Nr 3 2014.

Årsavgiften i VEK var 2014 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2014 oförändrat 350 kr. VEK:s utgifter under 2014 var 34.278 kr; intäkterna 36.789 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 107.263 kr. Försäljningen av entomologiskt material och böcker av egen import till självkostnadspris sköts av Petter Bohman, Charlotte Jonsson och Peter Nielsen. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2015
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2015
 
     

Senast uppdaterad: 2015-02-10