Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2013

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2013-2014 252 medlemmar, varav 49 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 20 nya medlemmar och 26 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 6 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet är andelen fullbetalande 2013 203, marginellt mindre än 2012 – (205). VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2013 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektmotiv. Framsidorna hade 2013 fotografier av David Andersson och Göran Andersson. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Under 2013 hade föreningen sex sammankomster:
Tisdag 26 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Torkel Hagström om tre parasiter (två kvalster och en fluga) som förändrat livet för folk och fä i skog och mark under de senaste 40 åren.
Tisdag 12 mars: Berättade fjärilsspecialisten Magnus Unger om sitt försök att under ett år skåda så många dagfjärilsarter som möjligt i Sverige.
Söndag 21 april: Berättade Linda Strand om inventeringsprojektet att kartlägga hela Skånes trollsländefauna, ett projekt som startade 2009 och beräknas avslutat 2014.
Torsdag 27 oktober: Höll mångårige VEK-medlemmen Per Almkvist ett föredrag om sin forskning på näckrosbaggens populationsekologi.
Torsdag 21 november: Besöktes VEK av koordinatorn för det svenska Malaisefälleprojektet, Dave Karlsson från Station Linné på Öland. Han berättade om det omfattande projektet under vilket ca 80 miljoner insekter samlats in.
Tisdag 10 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med förevisning av bilder och insamlade djur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 26 personer.

Exkursionsverksamhet 2013:
Lördag 1 juni: Genomfördes VEK en samexkursion med Göteborgs Geologiska Förening till brott och gruvhål på Orust.
Tisdag 16 juli: Genomförde VEK, som ett samarrangemang med Strömstads kommun, en insektsvandring genom Ekoparken, Håledalskilen i Strömstad. Insektguider var Bertil Andrén, Hans Ryberg och Peter Nielsen.
Torsdag 25 juli: Genomförde VEK, i samverkan med Naturrum Fjärås Bräcka, en familjevänlig insektvandring vid Fjärås Bräcka. Insektguide var Bertil Andrén.

Dessa tre exkursioner skildras i en artikel i AROMIA Nr 3 2013 av Bertil Andrén och Peter Nielsen.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2013, efter omorganisation, av följande ledamöter: Niklas Franc (ordförande) – som ersatt avgående Johnny Lindquist, Petter Bohman (vice ordförande) – som ersatt nuvarande ordförande på denna post, Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Peter Nielsen (klubbmästare) och Johnny Lindquist (övrig ledamot). Torsten Nordander lämnade vid årsmötet, sin styrelsepost (distributör). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår i redaktionen för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister.
VEK har under 2013 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Han har också varit ledamot av SEF:s valberedning. Till VEK:s revisorer 2013 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorsuppleant omvaldes Bertil Andrén. Till valberedning 2013 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson. Officiella representanter för VEK vid SEF:s årsstämma på Ivön i Skåne var Charlotte Jonsson, Niklas Franc och Peter Nielsen. Det Svenska Entomologmötet därstädes finns skildrat av dem i en artikel i AROMIA Nr 3 2013.

Årsavgiften i VEK var 2013 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2013 350 kr. VEK:s utgifter under 2013 var 34.571 kr; intäkterna 30.210 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 103.625 kr. Försäljningen av entomologiskt materiel och böcker av egen import till självkostnadspris sköts av Petter Bohman, Charlotte Jonsson och Peter Nielsen. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2014
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2014
 
     

Senast uppdaterad: 2014-02-09