Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2012

Västsvenska EntomologKlubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2012-2013 258 medlemmar, varav 53 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 16 nya medlemmar och 13 personer lämnade föreningen, vilket innebär en ökning med 3 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet är andelen fullbetalande 2012, 205, nästan densamma som 2011 (204). VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2011 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektmotiv. Framsidorna 2012 hade fotografier av Bertil Andrén och Peter Nielsen. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Under 2012 hade föreningen sex sammankomster:
Torsdag 23 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar höll Peter Nielsen en introduktion till insekthotell och hur man kan införskaffa eller egenhändigt konstruera sådana.
Torsdag 22 mars: Berättade Michael Sörensson om de allra minsta skalbaggarna, fjädervingarna (Ptiliidae), och om sitt liv som frilansande entomolog.
Onsdag 18 april: Avhölls ett stort kalas med anledning av att det var exakt 40 år sedan VEK bildades. En väl tilltagen jubileumsmåltid avåts, varpå följde en bildkavalkad med tillbakablickar i föreningens historia och aktiviteter.
Tisdag 16 oktober: Besöktes VEK av Sveriges förnämste specialist på skinnbaggar, Carl-Cedrik Coulianos, som berättade om bärfisar och sin nya bestämningsbok för dessa.
Torsdag 22 november: Berättade Nicklas Jansson från Länsstyrelsen i Östergötland om sitt arbete att, i samarbete med turkiska kollegor, skydda områden med gamla grova träd och dessas fauna i Turkiet.
Tisdag 11 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med förevisning av bilder och insamlade djur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 26 personer.

Exkursionsverksamhet 2012:
Söndag 10 juni: Genomförde VEK, under ledning av VEK-medlemmen och forskaren Alexandre Antonelli, en exkursion till Göteborgs botaniska trädgård – inklusive växthusen.
Tisdag 12 juli: Genomfördes, i samarbete med Ekohuset, Strömstads kommun, en insektvandring genom Ekoparken i Strömstad. Exkursionen skildras i en artikel i AROMIA Nr 3 2012 av Petter Bohman.
Söndag 19 juni var det tänkt att en bilburen safari till olika ruderatmarker i Göteborg skulle ägt rum. Då intresset var svalt ändrades arrangemanget till en familjeutflykt till Vallda Sandö i norra Halland. Exkursionen finns skildrad i en artikel av Niklas Franc i AROMIA Nr 3 2012.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2012 av följande ledamöter: Johnny Lindquist (ordförande), Niklas Franc (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Peter Nielsen (klubbmästare), Torsten Nordander (distributör) och Petter Bohman (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår i redaktionen för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister.
VEK har under 2012 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Han har också varit ledamot av SEF:s valberedning. Till VEK:s revisorer 2012 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorsuppleant omvaldes Bertil Andrén. Till valberedning 2012 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson. VEK hade ingen officiell representant vid SEF:s årsstämma i Laino i Lappland.

Årsavgiften i VEK var 2012 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2012 350 kr. VEK:s utgifter under 2012 var 17.209 kr; inkomsterna 27.534 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 107.335 kr. Försäljningen av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2013
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2013
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12