Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2011

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2011-2012 255 medlemmar, varav 49 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 27 nya medlemmar och 29 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 2 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet är andelen fullbetalande 2011 206, nästan densamma som 2010 – (203). VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2011 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektmotiv. Framsidorna hade fotografier tagna av Bertil Andrén och Göran Andersson. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Under 2011 hade föreningen sex sammankomster:
Tisdag 22 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar höll Niklas Johansson från Länsstyrelsen i Jönköping ett föredrag om torrängsinsekternas liv och förändrade livsmiljöer.
Torsdag 24 mars: Berättade Stanislav Snäll, utgående från sina bilder från Sydafrika, om hur man tar bra bilder på insekter.
Onsdag 14 april: Presenterade Lars Pettersson, Lunds Universitet, det 2010 startade projektet Svensk Dagfjärilsövervakning, som har målet att följa hur situationen för landets dagfjärilar förändras över tiden.
Torsdag 27 oktober: Besöktes VEK av Hans Karlsson, ordförande i Sveriges Entomologiska Förening. Han höll föredrag om sitt stora intresse fjärilar och fjärilstudier.
Torsdag 24 november: Berättade Sveriges ende rättsentomolog, Anders Lindström, verksam vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, om sitt arbete med tillämpad entomologi i samband med brottsutredningar.
Torsdag 8 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med förevisning av bilder och insamlade djur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med eftersits (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 23 personer.

Exkursionsverksamhet 2011:
Tisdag 28 juni: Genomförde VEK, som ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening, en ekoxe-exkursion till ekskogarna på nordsidan av sjön Lygnern i norra Halland, där ett av artens nordligaste bestånd i Västsverige finns.
Fredag 12 augusti: Genomfördes ytterligare ett samarrangemang, denna gång med Mölndals Naturskyddsförening – till naturskyddföreningens stuga i Gunnebodal och med fladdermusjakt och nattfjärilsfångst som tema. Lampfångsten skildras i en artikel i AROMIA Nr 3 2011 av Chester Svensson, Jan Jonasson och Charlotte Jonsson.
Fredag 17 juni – söndag 19 juni arrangerade VEK det Tjugoandra Svenska Entomologmötet på Sparresäter, Västergötland. Totalt deltog 74 personer. Förutom årsmötesförhandlingar och föredrag på Sparresäter genomfördes exkursioner i omgivningen och till Kinnekulle. Entomologmötet finns skildrat i artiklar av Göran Andersson och Niklas Franc i AROMIA Nr 3 2011 och i Entomologisk Tidskrift 132 (3) 2011.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2011 av följande ledamöter: Johnny Lindquist (ordförande), Niklas Franc (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Peter Nielsen (klubbmästare) och Torsten Nordander (distributör). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår i redaktionen för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. VEK har under 2011 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Han har också varit ledamot av SEF:s valberedning. Till VEK:s revisorer 2011 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorsuppleant omvaldes Bertil Andrén. Till valberedning 2011 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson. Vid SEF:s årsstämma på Sparresäter i Västergötland, representerades VEK officiellt av Niklas Franc, Charlotte Jonsson och Peter Nielsen. Som ordförande under årsstämman fungerade Torkel Hagström och som sekreterare Ted von Proschwitz.

Årsavgiften i VEK var 2011 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var oförändrat 300 kr. VEK:s utgifter under 2011 var 77 280 kr; inkomsterna 89 015 kr. Det Svenska Entomologmötet svarar för ungefär två tredjedelar av omsättningen. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 98 367 kr. Försäljningen av entomologiskt materiel av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2012
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2012
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12