Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2010

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2010-2011 257 medlemmar, varav 54 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 34 nya medlemmar och 28 personer lämnade föreningen, vilket innebär en ökning med 6 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet är andelen fullbetalande 2010 exakt densamma som 2009 – (203). VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2010 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektsmotiv. Framsidorna hade 2010 fotografier av Charlotte Jonsson, Jan Å. Jonasson och Krister Hall. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Under 2010 hade föreningen sex sammankomster:
Tisdag 28 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar genomfördes, under Charlotte Jonssons ledning, en visning av Naturhistoriska museets entomologiska samlingar, samt en diskussion av samlingarnas användning, och planer för deras utveckling i framtiden.
Måndag 23 mars: Berättade Lennart Sundh, Sundh Miljö, Falköping om en nyligen genomförd inventering av skalbaggar på torrängar i centrala Västergötland.
Onsdag 14 april: Presenterade Åsa Hedin, ArtDatabanken, det pågående faunaväkteriet av insekter.
Torsdag 28 oktober: Höll Bo W Svensson, författaren till Nationalnyckelbandet om stövsländor, en presentation av denna insektordning.
Onsdag 10 november: Berättade Urban Wahlstedt, med anledning av den nyutkomnsa boken Gräshoppor i Sverige, om dessa djur. I programmet ingick även en populärvetenskaplig show.
Onsdag 8 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med förevisning av bilder och insamlade djur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 21 personer.

Exkursionsverksamhet 2010:
Söndag 30 maj: Genomförde VEK en exkursion till Bokedalens naturreservat (Jonsered). Det naturtypsmässigt omväxlande området är en klassisk exkursionslokal för många göteborgsentomologer sedan början av 1900-talet.
Torsdag 8 juli: Den planerade exkursionen till Fontins naturreservat i Kungälv fick tyvärr inställas p g a dåligt intresse i det dåliga vädret.
Söndag 5 september: Genomfördes en speciell faunaväkteriexkursion till norra Orust, målet var att finna den mycket sällsynta tidvattenlöparen (Aepus marinus) – vilket också lyckades! Exkursionen finns skildrad av Niklas Franc i en särskild artikel i AROMIA Nr 3 2010.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2010 av följande ledamöter: Johnny Lindquist (ordförande), Niklas Franc (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Peter Nielsen (klubbmästare) och Torsten Nordander (distributör). Tidigare styrelseledamoten Lars Gambréus har lämnat styrelsen och avtackades vid årsmötet. Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår i redaktionen för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. VEK har under 2010 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Han har också varit ledamot av SEF:s valberedning. Till VEK:s revisorer 2010 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorsuppleant valdes Bertil Andrén. Till valberedning 2010 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson. Vid SEF:s årsstämma på Aspan i Blekinge, representerades VEK officiellt av Göran Andersson och Chester Svensson.

Årsavgiften var 2010 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift är oförändrad 300 kr. VEK:s utgifter under 2010 var 31.689 kr; inkomsterna 24.879 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 94.740 kr. Försäljningen av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia o s v. VEK är föreningsmedlem i Göteborgs Biologiska Förening (Naturhistoriska museets vänförening). Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2011
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2011
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12