Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2009

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2009-2010 251 medlemmar, varav 48 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 24 nya medlemmar och 28 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 4 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet har andelen fullbetalande minskat obetydligt, med 7 – från 210 (2008) till 203 (2009). VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2009 som vanligt med tre nummer, totalt 52 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektsmotiv. Samtliga framsidor hade 2009 fotografier av Göran Andersson. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Under 2009 hade föreningen sex sammankomster:
Tisdag 24 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade VEKs sekreterare Ted von Proschwitz om nya och återupptäckta arter i den svenska land- och sötvattensmolluskfaunan.
Tisdag 24 mars: Gav Peter Nielsen en introduktion till Sveriges myror och hur man artbestämmer dem. Peter har nyligen artbestämt och ordnat upp hela museets samling av svenska myror.
Torsdag 24 april: Höll Håkan Ljungberg, ArtDatabanken, ett föredrag om ’den digitala revolutionen i faunistiken’ med delteman om Artportalen, rödlistningsarbetet, nya katalogprojekt för skalbaggar och makrofotograferingens betydelse för insektskådningen.
Torsdag 29 oktober: Berättade Magnus Larsson om undersökningarna av biologisk mångfald i järnvägsmiljöer i Sverige 2008. Föredraget fokuserade på gaddsteklar.
Torsdag 26 november: Höll Hans Bartsch, författaren till Nationalnyckelbanden om blomflugor, ett föredrag om denna grupp med tyngdpunkt på de arter som finns i västra Sverige.
Tisdag 8 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med förevisning av bilder och insamlade djur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 29 personer.

Exkursionsverksamhet 2009:
Söndag 7 juni: Genomförde VEK en exkursion till Sundsby säteri på den lilla ön Mjörn mellan Tjörn och Orust för att eftersöka den mindre ekbocken (Cerambyx scopolii). Exkursionen finns skildrad i en artikel av Niklas Franc i AROMIA 3 (2009).
Söndag 5 juli: Exkurerade föreningen under temat Trollsländeskåderi i området vid Hårssjön – Rambo mosse. Exkursionsledare var trollsländespecialisten Hans Ryberg. Se artikel (med artlista) av Göran Andersson i AROMIA 3 (2009).
Söndag 9 augusti: Genomfördes, under ledning av frilansskribenten och kulturlandskapsforskaren Åke Carlsson, en exkursion till brandfältet i Hol och Yxnås naturreservat (nordost om Alingsås).

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2009 av följande ledamöter: Johnny Lindquist (ordförande), Niklas Franc (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Peter Nielsen (klubbmästare), Torsten Nordander (distributör) och Lars Gambréus (övrig ledamot). Tidigare styrelseledamöterna Bertil Andrén och Bengt Carlsson har lämnat styrelsen och avtackades vid årsmötet. Som nya ledamöter valdes vid årsmötet Niklas Franc och Peter Nielsen. Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. VEK har under 2009 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Han har också varit ledamot av SEF:s valberedning. Till VEK:s revisorer 2009 valdes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg med Per Almkvist som suppleant. Till valberedning 2009 valdes Göran Andersson och Jan Jonasson.
Vid SEF:s årsstämma i Fiskeboda vid Hjälmaren, Södermanland, representerades VEK officiellt av Göran Andersson.

Årsavgiften var 2009 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift har höjts till 300 kr. VEK:s utgifter under 2009 var 8.263 kr; inkomsterna 28.315 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 89.114 kr. Försäljningen av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK är föreningsmedlem i Göteborgs Biologiska Förening. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2010
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2010
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12