Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2008

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2008-2009 255 medlemmar, varav 45 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 19 nya medlemmar och 28 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 9 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet har andelen fullbetalande minskat obetydligt, med 4 – från 214 (2007) till 210 (2008). VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2008 som vanligt med tre nummer, totalt 56 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller teckning med insektsmotiv. Fotografer till bilderna 2008 var Bertil Andrén och Jonas Waldeck. Teckningen var utförd av Bertil Andrén. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av styrelseledamöterna.

Under 2008 hade föreningen sex sammankomster:
Torsdag 28 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Hans Ryberg om trollsländor – en skådevänlig insektgrupp.
Tisdag 18 mars: Berättade Teresia Holmberg om sina inventeringar 2007 av de olika dyngbaggearternas status i Västsverige. Flera arter i gruppen befinner sig i stark tillbakagång och är rödlistade.
Torsdag 24 april: Höll Petter Bohman, Naturcentrum AB i Stenungsund, föredrag om tvåvingefamiljen bromsar (Tabanidae), en grupp som han nyligen gjort en bestämningsnyckel över.
Torsdag 23 oktober: Berättade Hans-Erik Wanntorp, f d lektor i botanik vid Stockholms universitet om skalbaggsgruppen jordloppor – en ’svår’ grupp där mycket ny information framkommit under senare år.
Torsdag 13 november: Berättade Bengt Åke Bengtsson, en av författarna till den nyligen utkomna nationalnyckelvolymen om käkmalar – säckspinnare, om de grupper som behandlas i volymen, med tonvikt på hans egen specialitet – korthuvudmalarna.
Tisdag 9 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med bilder och förevisning av insamlade djur. Dessutom hölls auktion på entomologisk litteratur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 21 personer.

Exkursionsverksamhet 2008:
Söndag 1 juni: Genomförde VEK en ekoxesafari till trakterna kring Lygnern i norra Halland. Exkursionen, som var ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening, innefattade också ett besök i naturrummet på Fjärås Bräcka. Se artikel i AROMIA 3 (2008).
Söndag 3 augusti: Exkurerade föreningen på strandängar, klippkust, sandhed och torrängar på Vallda Sandö. Se artikel i AROMIA 3 (2008).
Söndag 14 september: Genomfördes en exkursion till Rambo mosse och Hårssjön i Mölndal/Härryda.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2008 av följande ledamöter: Johnny Lindquist (ordförande), Charlotte Jonsson (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Bengt Carlsson (kassör), Bertil Andrén (klubbmästare), Torsten Nordander (distributör) och Lars Gambréus (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår i redaktionen för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. VEK har under 2008 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Han har också varit ledamot av SEF:s valberedning. Till VEK:s revisorer 2008 valdes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg med Thorulf Greek som suppleant. Till valberedning VEK - verksamhetsberättelse för 2008 5 2008 valdes Göran Andersson och Jan Jonasson.
Vid SEF:s årsstämma i Fröjel på Gotland representerades VEK officiellt av Göran Andersson och Bertil Andrén.

Årsavgiften var 2008 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var oförändrat 260 kr. VEK:s utgifter under 2008 var 27.043 kr; inkomsterna 31.025 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 45.854 kr. Försäljningen av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK är föreningsmedlem i Göteborgs Biologiska Förening. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2009
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2009
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12