Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2007

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2007-2008 264 medlemmar, varav 50 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 37 nya medlemmar och 24 personer lämnade föreningen, vilket innebär en ökning med 13 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet har andelen fullbetalande ökat med 11 – från 203 (2006) till 214 (2007). VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad AROMIA – en doft från insektvärden, utkom under 2007 som vanligt med tre nummer, totalt 52 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi med insektsmotiv. Fotografer till bilderna 2007 var Göran Andersson, Niklas Franc och Josefine Stenudd. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av styrelseledamöterna.

Under 2007 hade föreningen sex sammankomster:
Tisdag 27 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Jan-Erik Bäck om insekter som skadedjur och sin mer än 25-åriga verksamhet som bekämpare av skadedjur inomhus.
Torsdag 22 mars: Berättade Jeanette Nordqvist från Högskolan i Kalmar om den relativt okända gruppen vattenkvalster (Hydrachnida), utgående från sitt nyligen avslutade examensarbete om gruppens förekomst i bäckar på Öland.
Torsdag 19 april: Höll Ted von Proschwitz föredrag om zoologisk nomenklatur, från Linné till våra dagar. Hur får en ny djurart sitt namn och vilka regler gäller för namngivningen? Och hur skiljer sig vårt sätt att arbeta från det på Linnés tid? Föredraget var ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening och ingick i Vetenskapsfestivalens Linné-program.
Torsdag 25 oktober: Berättade skalbaggsspecialisten Bengt Ehnström, aktuell som författare till bandet om långhorningar i Nationalnyckeln, om långhorningarna – skalbaggarnas riddare.
Torsdag 15 november: Berättade Markus Franzén om bl a fjärilar och solitärbin i Linnés hemtrakter i Småland utgående från den doktorsavhandling om förändringar i insektsfaunan när landskapet förändras, som han nyligen disputerat på. Även detta föredrag var ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening.
Torsdag 6 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med diabilder och förevisning av insamlade djur. Dessutom hölls auktion på böcker, insektlådor och skåp. Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 31 personer.

Exkursionsverksamhet 2007:
Söndag 10 juni: Genomförde VEK, i samarbete med Naturum på Fjärås Bräcka, en insektvandring i detta reservat. Se artikel i AROMIA 3 (2007). Lördag 16 juni: Genomfördes en heldagsexkursion, under ledning av Kinnekullekännaren Bengt Weidow, till Linné-lokaler på Kinnekulle. Exkursionen var ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening.
Söndag 2 september: Den planerade heldagsexkursionen till Näverkärr i Bohuslän gick tyvärr, p g a ihållande regn, inte att genomföra. Även den planerade lampfångsten föregående lördagskväll fick inställas. Det enda som kunde genomföras på lördagen var tömningen av den lampfälla som placerats i området. Se artikel i AROMIA 3 (2007).

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2007 av följande ledamöter: Johnny Lindquist (ordförande), Charlotte Jonsson (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Bengt Carlsson (kassör), Bertil Andrén (klubbmästare), Torsten Nordander (distributör) och Lars Gambréus (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. VEK har under 2007 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Till VEK:s revisorer 2007 valdes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg med Thorulf Greek som suppleant. Till valberedning 2007 valdes Göran Andersson och Jan Jonasson. Vid SEF:s årsstämma i Uppsala representerades VEK officiellt av Bertil Andrén och Bengt Carlsson.

Årsavgiften hade 2007, genom besluts på årsmötet 2006, höjts till 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var oförändrat 260 kr. VEK:s utgifter under 2007 var 18.530 kr; inkomsterna 29.589 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 73.556 kr. Försäljningen av entomologiskt materiel av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK är föreningsmedlem i Göteborgs Biologiska Förening. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2008
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2008
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12