Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2006

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift).
VEK hade vid årsskiftet 2006-2007 250 medlemmar, varav 47 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 20 nya medlemmar och 18 personer lämnade föreningen, vilket innebär en ökning med 2 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet är andelen familjemedlemmar ungefär konstant. Antalet fullbetalande (203) var ungefär det samma som 2006. VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2006 som vanligt med tre nummer, totalt 56 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi med insektsmotiv. Fotografer till bilderna 2006 var Göran Andersson och Åke Karlsson. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av styrelseledamöterna.

Under 2006 hade föreningen sex sammankomster:
Torsdag 23 februari
: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Göran Andersson om mångfotingar, utgående från sitt arbete med den nya mångfotingsdelen i Nationalnyckeln.
Torsdag 23 mars: Berättade Peter Flodin och Lars Sjögren från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om hur naturvårdsarbetet i länet bedrivs.
Torsdag 27 april: Gästades VEK av Julio Ferrer som berättade om sina studier av sexuell mimicry och sexuella strategier hos den stora mjölbaggen Zophobas.
Torsdag 26 oktober: Berättade Teresia Holmberg om sitt arbete med att med modern GIS-analys kartlägga ekoxens utbredning förr och nu i Halland.
Tisdag 21 november: Gästades föreningen av Urban Wahlstedt som berättade om olika geting­arter, hur man känner igen dem och hur de lever.
Tisdag 12 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med diabilder och förevisning av insamlade djur.
Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 45 personer.

Exkursionsverksamhet 2006:
Söndag 2 juli: Genomförde VEK en heldagsexkursion till Vendelsö, norr om Varberg i Halland.
Fredag 4 augusti: Genomfördes, i samarbete med Vänermuseet i Lidköping, en familjefredag med tema ’Titta på småkryp i staden’.
Onsdag 9 augusti
: Genomfördes, i samarbete med Kungsbacka Naturskyddsförening, en insektkväll på Fjärås Bräcka i norra Halland.
Söndag 27 augusti
: Genomfördes, i samarbete med Vänermuseet i Lidköping, en heldagsexkursion till olika lokaler på Kinnekulle.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen 2006 består av följande ledamöter:
Johnny Lindquist (ordförande), Charlotte Jonsson (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Bengt Carlsson (kassör), Bertil Andrén (klubbmästare), Torsten Nordander (distributör) och Lars Gambréus (övrig ledamot).
Per Almkvist lämnade efter många år VEKs styrelse och ersattes som vice ordförande av Charlotte Jonsson.
Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister.

VEK har under 2006 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson.
Till VEK:s revisorer 2006 valdes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg med Thorulf Greek som suppleant. Torkel Hagström och Hans Tingström ombads att fungera som valberedning även under 2006.
VEK representeras i SEF:s styrelse av Per Almkvist som innehar posten som kassör. Vid SEF:s årsstämma på Omberg i Öster­götland representerades VEK officiellt av Torkel Hagström.

Årsavgiften var 2006 oförändrat 80 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var oförändrat 260 kr.
VEK:s utgifter under 2006 var 47.268 kr; inkomsterna 45.548 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 66.581 kr varav 30.813 kr i kassa. Försäljningen av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK är föreningsmedlem i Göteborgs Biologiska Förening. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2007
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2007
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12