Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2005

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2005-2006 248 medlemmar, varav 47 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 17 nya medlemmar och 6 personer lämnade föreningen, vilket innebär en ökning med 11 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet är andelen familjemedlemmar ungefär konstant. Antalet fullbetalande (201) har ökat något och siffran är nu samma som 2003. VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad "AROMIA – en doft från insektvärden", utkom under 2005 som vanligt med tre nummer, totalt 56 sidor. Medlemsbladet har fr o m 2005 fått en ny layout och framsidan är nu vit med ett inlagt färgfotografi med insektsmotiv. Fotografer till bilderna 2005 var Göran Andersson, Åke Karlsson och Chester Svensson. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av styrelseledamöterna.

Under 2005 hade föreningen sex sammankomster:
Torsdag 24 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Alexandre Antonelli, illustrerat med egna diabilder, om Kretas natur.
Torsdag 10 mars: Föreläste Rasmus Hovmöller om evolutionen av vingar hos insekterna, bl a med bakgrund av ny molekylärgenetisk forskning om insektfylogeni.
Torsdag 21 april: Gästades VEK av Stefan Lundberg som under titeln "Kunskap om vatteninsekter ger vatteninsikter" berättade om hur insekter kan användas som indikatorer vid miljöövervakning av sötvatten. Föredraget var ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening.
Måndag 24 oktober: Pratade Peter Bergman om de svenska humlornas liv och leverne.
Torsdag 17 november: Föreläste Nils Ryrholm om tänkbara och förväntade förändringar i dagfjärilsfaunan vid möjliga klimatförändringar. Föredraget var ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening.
Torsdag 8 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med diabilder och förevisning av insamlade djur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 21 personer.

Exkursionsverksamhet:
Onsdag 1 juni: Besökte VEK ek- och sumpskogsbiotoperna i naturreservatet Rya skog på Hisingen.
Måndag 8 augusti: Genomfördes en kvällsexkursion med lampfångst till klassiska lokalen Särö Västerskog.
Söndag 4 september: Genomfördes en heldagsexkursion till flera lokaler i Svartedalsområdet norr om Kungälv.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen består av följande ledamöter: Johnny Lindquist (ordförande), Per Almkvist (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Bengt Carlsson (kassör), Bertil Andrén (klubbmästare), Torsten Nordander (distributör) och Lars Gambréus (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister.

VEK har under 2005 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Till VEK:s revisorer 2005 valdes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg med Thorulf Greek som suppleant. Torkel Hagström och Hans Tingström ombads att fungera som valberedning även under 2005. VEK representeras i SEF:s styrelse av Per Almkvist, som innehar posten som kassör. Vid SEF:s årsstämma på Dalarö utanför Stockholm representerades VEK officiellt av Göran Andersson.

Årsavgiften var 2005 oförändrat 80 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var oförändrat 260 kr.

VEK:s utgifter under 2005 var 41.907 kr; inkomsterna 26.688 kr. Tillgångarna (kapiatal, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 68.811 kr varav 32.533 kr i kassa. Försäljningen av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK är föreningsmedlem i Göteborgs Biologiska Förening.

Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2006
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2006
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12