Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2004

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2004-2005 237 medlemmar, varav 42 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 18 nya medlemmar och 26 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 8 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) I det totala medlemsantalet är andelen familjemedlemmar ungefär konstant. Antalet fullbetalande (195) har sjunkit något och ligger ungefär på 1999 års nivå. VEK:s medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad "AROMIA – en doft från insektvärlden", utkom under 2004 som vanligt med tre nummer, totalt 50 sidor. Försättsbladets färg var lagunblå. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Insekterna på omslagsbladen har tecknats av Åke Karlsson efter egna fotografier (nr 1 och 2) samt av Bertil Andrén (nr 3). Tryckningen av AROMIA skedde, genom benäget bistånd av Chester Svensson, vid Chalmers Tekniska Högskola. Distributionen skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och genomfördes av styrelseledamöterna.

Under 2004 hade föreningen sex sammankomster:
Måndag 23 februari: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar gjordes en rundvandring bakom kulisserna på Naturhistoriska museet, varvid särskild tonvikt lades vid insektsamlingarna.
Måndag 8 mars: Berättade Irene Elmerot om latinet, dess historia, utveckling, användning som vetenskapligt språk etc.
Torsdag 15 april: Höll Bengt Ehnström föredrag om det hittills förhållandevis lite uppmärksammade hotet mot jordbrukets insekter. Föredraget var ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening.
Tisdag 26 oktober: Berättade Kennet Lundin, under titeln Insekterna och den nya systematiken om hur nya tekniker och metoder gett ny information om och påverkat bilden av leddjurens släktskapsförhållanden.
Torsdag 25 november: Gästades VEK av Håkan Ljungberg, skalbaggsexpert vid ArtDatabanken. Han berättade om skalbaggsstudier och inventeringsresultat från Halland och Öland.
Torsdag 9 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med diabilder och förevisning av insamlade djur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 25 personer.

Exkursionsverksamhet:
Tisdag 15 juni: Genomfördes en kvällsexkursion till den klassiska lokalen Råda i Härryda kommun. Området har uppmärksammats för sin intressanta skalbaggsfauna.
Söndag 22 augusti: Den planerade exkursionen till Falbygden kunde tyvärr inte genomföras.
Torsdag 2 september: Genomfördes en kvällsexkursion till skalgrusbankarna vid Kuröd, Uddevalla. Exkursionen organiserades i samverkan med Jan Uddén, Bohusläns museum.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen består av följande medlemmar: Johnny Lindquist (ordförande), Per Almkvist (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Bengt Carlsson (kassör), Bertil Andrén (klubbmästare), Torsten Nordander (distributör). Irene Sundberg har valt att lämna styrelsen och ersattes som övrig ledamot av Lars Gambréus. Till styrelsen har adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister.

VEK har under 2004 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Till VEK:s revisorer 2004 valdes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg med Thorulf Greek som suppleant. Torkel Hagström och Hans Tingström ombads att fungera som valberedning även under 2004. VEK representeras i SEF:s styrelse av Per Almkvist som innehar posten som kassör. Vid SEF:s årsstämma i Snöå Bruk i Dalarna representerades VEK officiellt av Bertil Andrén.

Årsavgiften var från och med 2004 höjd till 80 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift är höjd till 260 kr.

VEK:s utgifter under 2004 var 12.706 kr; inkomsterna 25.864 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 65.531 kr, därav 47.752 kr i kassa. Försäljning av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare år, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK är föreningsmedlem i Göteborgs Biologiska Förening.

Alltsedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2005
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2005
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12