Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2003

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2003-2004 245 medlemmar, varav 44 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 36 nya medlemmar och 12 personer lämnade föreningen, vilket innebär en ökning med 24 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår). I det totala medlemsantalet har andelen familjemedlemmar minskat något. Antalet fullbetalande (201) är det högsta sedan 1998. VEKs medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad "AROMIA - en doft från insektvärlden", utkom under 2003 som vanligt med tre nummer, totalt 46 sidor. Försättsbladets färg var vårgrön. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Omslagsbladet har, från och med Nr 2, fått en ny, elegantare vinjettbild. Den nya Aromia är tecknad av Olof Helje, som även gjort den ekoxe som pryder omslaget till det numret. Insekterna på omslagsbladet till Nr 1 och 3 har tecknats av Åke Karlsson efter egna fotografier. Tryckningen av AROMIA skedde, genom benäget bistånd av Chester Svensson, vid Chalmers Tekniska Högskola. Distributionen skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och genomfördes av styrelseledamöterna.

Under 2003 hade föreningen en bokauktion och sex sammankomster:
Måndag 24 februari: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade VEKs dåvarande ordförande Per Almkvist om hur man genom analys av pollen i borrkärnor från mossar och sediment på sjöbottnar kan följa vegetationsutvecklingen i området.
Tisdag 11 mars: Höll Johan Liljeblad från Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm ett föredrag om systematik, evolution och levnadssätt hos stekelgruppen Cynipoidea.
Torsdag 24 april: Berättade nyligen disputerade Carina Härlin, Göteborgs Universitet, om sin forskning på försvar mot rovdjur inom skalbaggsfamiljen Gyrinidae.
Söndag 27 april: Hölls en bokauktion där litteratur som VEK på olika sätt erhållit bjöds ut. Behållningen om ca 5000 kr tillföll Naturhistoriska museet.
Tisdag 28 oktober: Berättade Alexandre Antonelli, Botaniska institutionen, om tre ekosystem i Brasilien, bl a regnskog.
Tisdag 25 november: Höll Niklas Franc ett föredrag om sin forskning på skalbaggar i olika typer av död ved i ekdominerade biotoper i Sydsverige.
Torsdag 11 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med diabilder och förevisning av insamlade djur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska museet i Göteborg och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 21 personer.

Exkursionsverksamhet:
Tisdag 10 juni: Genomfördes, under guidning av Ulla Åshede, en kvällsexkursion till Bolgen-området på Onsalalandet i Halland – entomologiskt välkänt genom sina klassiska skalbaggslokaler.
Lördag 23 - söndag 24 augusti: Den planerade långexkursionen till Skåne kunde tyvärr inte genomföras.
Söndag 7 september: Genomfördes en heldagsexkursion till Galterö i Göteborgs södra skärgård. Exkursionen planerades och leddes av Bengt Carlsson och Bertil Andrén.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen består av följande medlemmar: Johnny Lindquist (ordförande), Per Almkvist (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Bengt Carlsson (kassör), Bertil Andrén (klubbmästare), Torsten Nordander (distributör) och Irene Sundberg (övrig ledamot). Till styrelsen har adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEKs hemsida på Internet och föreningens medlemsregister.

Den 24 februari, samma dag som han utsågs till hedersledamot, avled VEKs kassör Bengt Ekengren. Posten som kassör hade han innehaft ända sedan föreningens grundande 1972.

VEK har under 2003 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Till VEKs revisorer 2003 valdes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg med Thorulf Greek som suppleant. Torkel Hagström och Hans Tingström ombads att fungera som valberedning även under 2003. VEK representeras i SEFs styrelse av Per Almkvist som innehar posten som kassör. Vid SEFs årsstämma i Degeberga, Skåne, representerades VEK officiellt av Bertil Andrén.

Årsavgiften var 2003 oförändrad 70 kr. Familjemedlemmar betalar 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 220 kr.

VEKs utgifter var under året 41 643 kr och inkomsterna 28 514 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 61.254 kr, därav 34.595 kr i kassa. Försäljning av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare år, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska Trädgård och är föreningsmedlem i Göteborgs Biologiska Förening.

Alltsedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska museet. Museet fungerar som VEKs möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2004
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2004
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12