Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2002

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2002-2003 219 medlemmar, varav 46 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 17 nya medlemmar men hela 37 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 20 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår). Antalet fullbetalande (173) är det lägsta sedan 1979. VEK:s medlemsregister administreras av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad ”AROMIA - en doft från insektvärlden”, utkom under 2002 som vanligt med tre nummer, totalt 40 sidor. Försättsbladets färg var ametistlila. Redaktörer var Göran Andersson och Torkel Hagström. Insekterna på omslagsbladet till nr 1 och 3 var tecknade av Åke Karlsson efter egna fotografier. Nr 2 2002 var tillägnat Bengt Ekengren, VEK:s kassör sedan 30 år, vilken i augusti fyllde 90 år. Tryckningen av AROMIA skedde, genom benäget bistånd av Chester Svensson, vid Chalmers Tekniska Högskola och distributionen utfördes av kassören Bengt Ekengren.

Under 2002 hade föreningen sex sammankomster:
Måndag 25 februari: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade VEK:s tidigare ordförande Bengt Gunnarsson om sin forskning på spindeln Pityohyphantes phrygianus.
Torsdag 21 mars: Höll Björn Cederberg från ArtDatabanken, SLU, ett föredrag om vildbin och andra steklar, med särskild hänsyn till naturvårdsaspekter.
Onsdag 17 april: På denna VEK:s 30:e födelsedag höll Göran Andersson och Torkel Hagström en uppskattad expose med bilder över föreningens första 30 år. I anslutning hölls en öppen medlemsdiskussion om VEK:s framtid.
Torsdag 24 oktober: Gjorde Johnny Lindquist en presentation av vår största och kanske ’svåraste’ skalbaggsfamilj: kortvingarna.
Torsdag 21 november: Berättade Christer Hansson, Zoologiska institutionen, Lunds universitet, under rubriken Natur och småkryp i Costa Rica, om ett pågående forskningsprojekt.
Tisdag 10 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med diabilder och förevisning av insamlade djur.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska Museet i Göteborg och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 20 personer.

Exkursionsverksamhet:
Måndag 10 juni: Genomfördes ett studiebesök på Medins Sjö- och Åbiologi i Mölnlycke. Företagets verksamhet inom bottenfaunaprovtagningar och miljöövervakning demonstrerades.
Den planerade långexkursionen till Store mosse i Småland, lördag 31 september – söndag 1 oktober fick tyvärr inställas p g a för litet antal anmälda personer.
Söndag 15 september: Genomfördes en förmiddagsexkursion i Änggårdsbergen under ledning av Gunnar Alroth och Torulf Greek.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen består av följande medlemmar: Per Almkvist (ordförande), Bengt Carlsson, Bengt Ekengren (kassör), Johnny Lindquist (klubbmästare), Ted von Proschwitz (sekreterare), Torsten Nordander och Irene Sundberg. Till styrelsen har adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEKs hemsida på Internet.

VEK har under 2002 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Till VEK:s revisorer omvaldes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Thorulf Greek som suppleant. Torkel Hagström och Chester Svensson ombads att fungera som valberedning även under 2002. VEK representeras i SEF:s styrelse av Per Almkvist, som innehar posten som kassör. Vid SEF:s årsstämma i Jämtland representerades VEK officiellt av Göran Andersson.

Årsavgiften var 2002 oförändrad 70 kr. Familjemedlemmar betalar 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 220 kr.
VEK:s omsättning var under året 19.617 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 64.354 kr, därav 47.723 kr i kassa. Försäljning av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare år, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska Trädgård och är s k ansluten förening till Göteborgs Biologiska Förening.
Alltsedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2003
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2003
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12