Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2001

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2001-2002 239 medlemmar, varav 54 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 25 nya medlemmar och 20 personer lämnade föreningen, vilket innebär en ökning med 5 medlemmar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår). I det totala medlemsantalet har andelen familjemedlemmar ökat främst genom övergång av tidigare fullbetalande. Antalet fullbetalande (185) är det lägsta sedan 1979. VEKs medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad "AROMIA - en doft från insektvärlden", utkom under 2001 som vanligt med tre nummer, totalt 48 sidor. Försättsbladets färg var citrongul. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Insekterna på omslagsbladet till samtliga nummer var tecknade av Åke Karlsson efter egna fotografier. Tryckningen skedde, genom benäget bistånd av Chester Svensson, vid Chalmers Tekniska Högskola och distributionen av kassören Bengt Ekengren.

Under 2001 hade föreningen sex sammankomster:
Torsdag 22 februari: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade VEKs tidigare ordförande Göran Andersson om gruppen mångfotingar, med speciell inriktning på hans egen forskning på enkelfotingarna. Därefter hölls en auktion på entomologisk litteratur.
Måndag 19 mars: Det planerade föredraget av Britt-Inger Henriksson fick på grund av sjukdom inställas och flyttas till hösten (se nedan). Istället ryckte med kort varsel Torkel Hagström in och höll en exposé över sötvattenslevande insekter.
Torsdag 19 april: Gästades VEK av Bengt Ehnström från ArtDatabanken i Uppsala som höll ett spännande föredrag om skalbaggar på och i död ved. Mötet var ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening.
Torsdag 25 oktober: Besöktes VEK av Britt-Inger Henriksson som i sitt föredrag talade om anpassningar hos vattenlevande småkryp.
Torsdag 16 november: Berättade Håkan Ljungberg, Kvartärgeologiska institutionen, Lunds universitet om sitt forskningsarbete på subfossila skalbaggsrester.
Måndag 10 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog och bl a visades diabilder från föreningens exkursion till Bohuslän.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska Museet i Göteborg och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 27 personer.

Exkursionsverksamhet:
Söndag 17 juni: Som exkursion i samband med Tolfte Svenska Entomologmötet i Göteborg organiserades en heldagsutfärd till Klåverön i Bohuslän. Totalt deltog 42 personer. Organisatörer och exkursionsledare var Bertil Andrén och Bengt Carlsson.
Måndag 18 juni: Genomfördes i anslutning till Entomologmötet parallella exkursioner till Ölmanäs i Halland respektive Näs i Västergötland. Deltagarantalet var 5 personer på vardera exkursionen.
Helgen 25-26 augusti: VEK:s traditionella långexkursion på hösten gick 1999 till mellersta och norra Bohuslän. Totalt deltog 21 personer. Förarbetet med exkursionen hade gjorts av Monica Silfverstolpe, Barbara Landelius och Torsten Nordander, av vilka de två sistnämnda också fungerade som organisatörer och exkursionsledare. En särskild redogörelse för exkursionen, författad av Inga Wallerius, finns publicerad i AROMIA 3/00.
Onsdag 12 september: Pga dåligt väder fick den planerade limniska exkursionen inställas. Istället gjorde Mats Medin och Iréne Sundberg en presentation av verksamheten vid Medins Sjö- och Åbiologi AB.

VEK var 15-17 juni värd och organisatör för Tolfte Svenska Entomologmötet. SEFs Årsstämma avhölls på kvällen den 15 juni. Totalt deltog 45 personer i mötet, Samtliga möten, sammankomster, måltider och samkväm var förlagda till Naturhistoriska Museet. En redogörelse för mötet, författad av Göran Andersson, finns publicerad i AROMIA 3/01.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen består av följande medlemmar: Per Almkvist (ordförande), Bengt Carlsson, Bengt Ekengren (kassör), Åke Karlsson (klubbmästare), Ted von Proschwitz (sekreterare), Torsten Nordander och Irene Sundberg. Till styrelsen har adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEKs hemsida på Internet.

VEK har under 2001 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Till VEK:s revisorer omvaldes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Thorulf Greek som suppleant. Torkel Hagström och Chester Svensson ombads att fungera som valberedning även under 2001. VEK representeras i SEF:s styrelse av Per Almkvist som innehar posten som kassör. Vid SEF:s årsstämma i Göteborg representerades VEK officiellt av Ted von Proschwitz.

Årsavgiften var 2001 oförändrad 70 kr. Familjemedlemmar betalar 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 220 kr.

VEK:s omsättning var under året 63.000 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 68.000 kr, därav 39.000 kr i kassa. Försäljning av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare år, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska Trädgård och är föreningsmedlem i Göteborgs Biologiska Förening.

Alltsedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska Museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2002
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2002
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12