Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2000

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2000-2001 234 medlemmar, varav 44 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 12 nya medlemmar och 28 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 16 medlemmar. I det totala medlemsantalet har andelen familjemedlemmar minskat något. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår). VEKs medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad "AROMIA - en doft från insektvärlden", utkom under 2000 som vanligt med tre nummer, totalt 42 sidor. Försättsbladets färg var apelsingul. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Insekterna på omslagsbladet till samtliga nummer var tecknade av Åke Karlsson efter egna fotografier. Tryckningen skedde, genom benäget bistånd av Chester Svensson, vid Chalmers Tekniska Högskola och distributionen av kassören Bengt Ekengren.

Under 2000 hade föreningen sex sammankomster:
Måndag 21 februari: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade VEKs sekreterare Ted von Proschwitz om snäckor och sniglar på Öland ur miljöövervaknings och naturskyddssynpunkt.
Torsdag 23 mars: Gary Lång, Ekologisk Zoologi, Göteborgs universitet presenterade resultat från sin forskning på sexuell dimorfism och dess orsaker hos mattvävarspindlar.
Torsdag 27 april: Besökte VEK Fjärilshuset i Trädgårdsföreningen. Vi fick en specialrundvandring bland fjärilarna och besåg också utställningen Vart tar fjärilarna vägen på vintern?
Tisdag 24 oktober: Gästades VEK av Per Douwes, Zoologiska institutionen, Lunds universitet. På temat all världens myror berättade han om gruppen ur ett globalt perspektiv.
Torsdag 16 november: Berättade Thomas Jaenson, Uppsala universitet om nya internationella projekt inom ämnesområdet medicinsk entomologi. Detta föredrag var ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening.
Måndag 11 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder mm från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog och bl.a. visades diabilder från föreningens exkursion till Halland och från nordisk-baltiska mötet i Norge.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska Museet i Göteborg och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 18 personer.

Exkursionsverksamhet:
Onsdag 14 juni: Genomfördes en kvällsexkursion i Änggårdsbergen. Exkursionsledare var Gunnar Alroth.
Söndag 6 augusti: Exkurerades i trakterna av Nääs slott vid sjön Sävelången under ledning av Torulf Greek.
Helgen 26-27 augusti: VEK:s traditionella långexkursion på hösten gick 2000 till södra och centrala Halland. Totalt deltog 16 personer. Förarbetet med exkursionen hade gjorts av Monica Silfverstolpe, Barbara Landelius och Torsten Nordander, av vilka de två sistnämnda också fungerade som organisatörer och exkursionsledare. En särskild redogörelse för exkursionen, författad av Inga Wallerius, finns publicerad i AROMIA 3/00.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen består av följande medlemmar: Per Almkvist (ordförande), Bengt Carlsson, Bengt Ekengren (kassör), Åke Karlsson (klubbmästare), Ted von Proschwitz (sekreterare), Torsten Nordander och Irene Sundberg. Till styrelsen har adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Båda kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA.

VEK har under 2000 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Till VEK:s revisorer omvaldes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Erik Jacobsson som suppleant. Torkel Hagström och Chester Svensson ombads att fungera som valberedning även under 2000. VEK representeras i SEF:s styrelse av Per Almkvist som innehar posten som kassör. Vid SEF:s årsstämma i Norrmalma, Uppland representerades VEK officiellt av Göran Andersson. En av honom författad redogörelse för mötet finns i AROMIA 3/00. Vid 25:e nordisk-baltiska entomologmötet i Melsomvik, Norge representerades VEK av Torkel Hagström. Han redogör för mötet i en artikel i AROMIA 3/00.

Årsavgiften var 2000 höjd till 70 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 180 kr.

VEK:s omsättning var under året 50.000 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 68.000 kr, därav 36.000 kr i kassa. Försäljning av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris sköts av Torsten Nordander. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare år, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska Trädgård och är föreningsmedlem i Göteborgs biologiska förening.

Alltsedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska Museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2001
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2001
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12