Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 1999

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 1999-2000 250 medlemmar, varav 54 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 17 nya medlemmar och 42 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 25 medlemmar. I det totala medlemsantalet har andelen familjemedlemmar ökat något. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår). VEKs medlemsregister sköts av tidigare ordföranden Göran Andersson.

VEK:s programblad "AROMIA - en doft från insektvärlden", utkom under 1999 som vanligt med tre nummer, totalt 46 sidor. Försättsbladets färg var polargrön. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Omslagsbilderna till samtliga nummer var tecknade av Åke Karlsson efter egna fotografier. Tryckningen skedde, genom benäget bistånd av Chester Svensson, vid Chalmers Tekniska Högskola och distributionen av kassören Bengt Ekengren.

Under 1999 hade föreningen sex sammankomster:
Torsdag 25 februari: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade VEKs ordförande Per Almkvist under titeln Från Canaima till Margarita - natur och människor i Venezuela om sin nyligen genomförda resa.
Torsdag 18 mars: Gästades VEK av Lennart Henriksson, naturvårdsexpert på skogsstyrelsen, som i sitt föredrag berättade om skogsbrukets påverkan på insektlivet i skogssmåvatten.
Måndag 19 april: Berättade Susanne Åkesson, forskare i zoologisk ekologi i Lund, om sina studier av navigationssystemet hos en liten nordafrikansk myra.
Torsdag 21 oktober: Genomfördes ett samarrangemang med Göteborgs Biologiska Förening. Gäst var Peter Bergman som under titeln Humlornas kärleksdofter berättade om kemiska signalers betydelse i humlors parningsbeteende och för vissa växters pollinering.
Tisdag 25 november: Berättade Susanna Andersson, doktorand vid avd. Kemisk ekologi, Göteborgs universitet om sitt forskningsprojekt inom insekter och dofter.
Onsdag 15 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog och bl.a. visades diabilder från föreningens exkursion till Västergötland och från SEF mötet på Öland.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska Museet i Göteborg och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 17 personer.

Exkursionsverksamhet:
Den planerade utfärden till Vendelsö i Halland, Lördag 5 juni, fick tyvärr inställas p.g.a. dåligt väder.
Inte heller den planerade exkursionen till trakterna kring Nääs slott Söndag 8 augusti kunde genomföras Orsaken var ett missförstånd om tidpunkten.
Helgen 28-29 augusti: VEK:s traditionella långexkursion på hösten gick 1999 till norra och centrala Västergötland. Totalt deltog 19 personer. Förarbetet med exkursionen hade gjorts av Monica Silfverstolpe, Barbara Landelius och Torsten Nordander, av vilka de två sistnämnda också fungerade som exkursionsledare. En särskild redogörelse för resan, skriven av Inga Wallerius, finns publicerad i AROMIA 3/99.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen består av följande medlemmar: Per Almkvist (ordförande), Bengt Carlsson, Bengt Ekengren (kassör), Åke Karlsson (klubbmästare), Ted von Proschwitz (sekreterare), Torsten Nordander och Irene Sundberg. De två sistnämnda ersatte Jan Jonasson och Roberth Johansson som vid årsmötet avgick efter många år i styrelsen. Till styrelsen har adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström som kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA.

VEK har under 1999 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Till VEK:s revisorer omvaldes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Erik Jacobsson som suppleant. Torkel Hagström och Chester Svensson ombads att fungera som valberedning även under 1999. VEK representeras i SEF:s styrelse av Per Almkvist som innehar posten som kassör. Vid SEF:s årsstämma i Ölands Skogsby representerades VEK officiellt av Bengt Carlsson.

Årsavgiften 1999 var oförändrat 50 kr, för familjemedlemmar 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 180 kr. Distributionen av ET sköts fr.o.m. 1994 av SEF centralt.

VEK:s omsättning var under året 54.000 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 64.000 kr, därav 26.000 kr i kassa. Försäljningen av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris, vilken sköts av Torsten Nordander, svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare år, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska Trädgård och är föreningsmedlem i Göteborgs biologiska förening.

Alltsedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2000
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2000
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12